Presentation av föreningen

Styrelsen och kontaktuppgifter

Föreningens adress
c/o Sinikka Leino
Itäinen Rantakatu 48-50 H 222
20810 Turku

Bankförbindelse IBAN FI69 2270 1800 120724 BIC NDEAFIHH

Styrelsen

Sinikka Leino Ordförande +35850 5985 822 sinikka.leino@aava.tv  

Anita Elfving

Sekreterare 
+35840 8488 857

anita.elfving@hotmail.com

Juha Immonen vice ordförande +358505001 007 jaimmonen@gmail.com
Pirkko Kivelä pirkkol.kivela@gmail.com

Jari Hänti


hantijari@gmail.com

Suppleanter i styrelsen

Aleksis Carlander aleksiscarlander@gmail.com
Harri Markkula harri.markkula@tilassa.fi

Medlemmars feedback

Vill du ge feedback på vår verksamhet eller ge oss idéer för utveckling? Sänd oss ett meddelande eller fyll i bifogade feedbackblankett. Om du önskar att vi kontaktar dig, ge oss dina kontaktuppgifter. Vi försöker svara på din feedback så snart som möjligt.

INIÖ DELTIDSBOENDE – INIÖN OSAVUOSIASUKKAAT RF

1 §   NAMN, HEMORT OCH SPRÅK

Föreningens namn är Iniö deltidsboende  – Iniön osavuosiasukkaat rf  och dess hemort är Iniö. Föreningens språk är svenska och finska. Registreringsspråk är svenska.

2 §   ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningens uppgift är att sammanföra deltidsboende i Iniö, att bevaka deras  kollektiva intressen och föra deras talan hos myndigheterna, befrämja en positiv och naturlig kontakt med ortsbefolkningen och att bevara bygdens traditioner. För att stöda föreningens verksamhet kan föreningen med vederbörligt tillstånd anordna lotterier och basarer.

3 §  MEDLEMMAR

Till ordinarie medlemmar i föreningen kan antas personer som äger fastighet i området och deras familjemedlemmar och sådana som innehar arrendeavtal på minst ett år, likaså i Iniö mantalskrivna ortsbor. Även utländska medborgare har rätt till medlemskap.

Ordinarie medlem är skyldig att betala av årsmötet fastställd anslutnings- och årsavgift . Medlem som underlåter att inbetala medlemsavgiften eller som motarbetar föreningens syften eller av annan orsak
inte är värdig att tillhöra föreningen, kan uteslutas. Rösträtt har varje betalande medlem som fyllt 18 år.

Föreningens ordinarie medlemmar godkänns av styrelsen. Medlem kan utgå ur föreningen genom att meddela styrelsen eller dess ordförande skriftligt eller genom anmälan till föreningsmötesprotokollet.

Medlem, som förtjänstfullt arbetat föreningen till fromma kan av föreningsmötet utnämnas till
hedersmedlem eller hedersordförande. Dessa är befriade från medlemsavgift. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

4 §  STYRELSEN

Föreningens ärenden handhas av en styrelse, vars medlemmar består av ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter som valts av årsmötet. Ordförandens verksamhetsperiod är ett år.

Styrelsemedlemmarnas och suppleanternas verksamhetsperiod är två år, och de väljs så att två styrelsemedlemmar och en suppleant väljs varje år.
Styrelsen väljer inom sig viceordförande samt sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen sammanträder på uppmaning av ordförande eller, ifall denne är förhindrad, av viceordförande alltid då dessa anser det nödvändigt eller på anmodan av minst tre styrelsemedlemmar. Styrelsen är beslutför då minst hälften av medlemmarna, ordförande eller viceordförande inberäknad, är tillstädes. Ärendena avgörs genom enkel  röstmajoritet. Om rösterna utfaller jämnt avgör ordförandes röst, vid val avgör dock lotten.

5 §   TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av antingen ordförande eller viceordförande tillsammans med sekreteraren eller kassören.

6 §  REDOVISNING

Föreningens redovisningsperiod är ett kalenderår. Bokslutet med erforderliga dokument och styrelsens årsberättelse bör inlämnas  till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna bör avge sin skriftliga berättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

Föreningen skall ha två revisorer och två revisorssuppleanter. Dessa väljs av årsmötet för ett år i sänder.

7 §  SAMMANKALLANDE AV FÖRENINGENS MÖTEN

Styrelsen sammankallar föreningsmötena. Möteskallelse bör utgå senast sju dagar före mötet antingen skriftligen till varje medlem eller genom att publicera kallelsen i nationell tidning.

8 §  FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningens årsmöte hålls årligen på av styrelsen fastställt datum före utgången av juli.Extra möte hålls, då föreningens möte eller  styrelsen anser det nödvändigt eller om  minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen anhållit om behandling av något visst ärende. Mötet bör hållas inom 30 dagar efter anmodan.

Vid föreningens möten har varje 18 år fylld medlem en röst. Beslut fattas, ifall inte annat bestäms i dessa stadgar, genom enkel röstmajoritet. Om rösterna faller jämnt avgörs val genom lottning; i övriga ärenden avgör ordförandes åsikt.

9 §  ÅRSMÖTE

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. öppnande av möte
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
3. fastställande av mötets laglighet och beslutförhet
4. godkännande av mötets arbetsordning
5. framläggande av bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande
6. beslut om befästande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga bokföringsskylldiga
7. fastställande av verksamhetsplan, budget samt anslutnings- och medlemsavgift
8. val av ordförande och de styrelsemedlemmar, som är i tur att avgå
9. val av två revisorer och två revisorssuppleanter
10. val av nödiga utskott och nämnder samt eventuella övriga förtroendemän
11. övriga i kallelsen nämnda ärenden
12. övriga ärenden.

Om medlem i föreningen önskar att något ärende skall behandlas av mötet, bör han skriftligen meddela styrelsen om detta i så god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

10 §  ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av stadgar skall behandlas på två på varandra följande föreningsmöten med minst två
tredjedelars (2/3) röstmajoritet. I möteskallelsen bör nämnas att stadgeändring kommer att behandlas.

11 §  UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Förslag om föreningens upplösande skall behandlas av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena bör vara årsmöte, och av båda antas med tre fjärdedelars (3/4) röstmajoritet. I möteskallelsen bör nämnas att föreningens upplösande kommer att behandlas.

Vid fall av föreningens upplösning skall tillgångarna användas för befrämjande av föreningens syften på sätt som fastställs av det  upplösande mötet. Ifall föreningen upphör används tillgångarna för samma ändamål.

12 §    I övrigt tillämpas gällande lag om föreningar.

Initiativet till att bilda en förening för ”sommarboare” som man då sade, togs av Ragnvald Davidsson (1932 – 2017). Intresseföreningen Västra skärgården r.f – Länsisaaristo r.y. bildades den 12.7.1989 på ett möte i Iniö.  Stadgarna godkändes och fastslogs på årsmötet den 7.7. 1990. Till en början omfattade föreningen både Iniö och norra Houtskär, men begränsades senare att gälla enbart Iniö. Föreningens nya namn Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf godkändes år 2008 och registrerads år 2009.

Intressebevakning

Förbindelsefartystrafiken till Iniö och mellan holmarna har varit överst på intressebevakningslistan och kommer att vara det i fortsättningen också.

I och med Skärgårdens ringväg och m/s Aurora/Aura har trafiken i Iniö ökat avsevärt de senaste åren. Föreningen har verkat aktivt för att färjeförbindelserna ska vara så smidiga som möjligt. Vi tog initiativet till Auroras/Auras nuvarande extratur på sommarsöndagarna. Vår största framgång har varit att m/s Aurora blev avgiftsfri. Processen började med vårt klagomål till justitieombudsmannen. Efter hans utlåtande avskaffades avgifterna år 2007.

År 2013 övertogs förbindelsefartygstrafiken av ett nytt rederi och m/s Satava började trafiken mellan holmarna. Föreningen följde noggrant upp de första årens turbulenta tidtabeller och bekantade sig med rutten i form av en utfärd för medlemmarna. År 2017 föreslog kommunikationsministeriet synnerligen höga avgifter på förbindelsefartygen. Föreningen anslöt sig till den breda och enhälliga front av intressenter som kraftigt motsatte sig avgifterna och lyckades få ministeriet att dra tillbaka förslaget. Förbindelsefartygstrafiken förblev avgiftsfri.

Miljöfrågorna har fortsättningsvis varit uppe.  Åren 2006–2007 var planer på vindkraft med stora möllor i Skärgårdshavet aktuella, bl.a. några holmar i Iniö var på förslag. Föreningen ordnade år 2006 ett vindkraftsseminarium i vilket deltog ca 60 personer. På seminariet behandlades bl.a. Egentliga Finlands förbunds vindkraftsutredning. Vår förening såväl som Iniös dåvarande kommunstyre motsatte sig förslaget, som lyckligtvis förföll.

Skärgårdshavets övergödning har behandlats i några nummer av vår tidning. Vi har också informerat om behandling av avfallsvattnet och avfallssortering, muddring, sotning och brandsäkerhet. I samband med årsmötet år 2004 höll en sakkunnig från Egentliga Finlands förbund ett föredrag om de nya bestämmelserna om avfallsvatten. Saken var mycket aktuell därför att de nya kraven på rengöring av avfallsvatten i glesbygderna trädde i kraft den 1.1.2004.

I samband med årsmötena har föredrag ordnats om aktuella frågor, bl.a. Skärgårdshavets övergödning, försäkringar, mobiltelefonernas hörbarhet och fästingöverförda sjukdomar.          2013 presenterade räddningsverket sin verksamhet med en stor uppvisning i Norrby. Kampanjen ”Minken bort från våra holmar” var en framgång.

Byggnadsbestämmelserna gäller ägarens rättigheter och skyldigheter, men de gäller också miljövården. Vi har informerat våra medlemmar om byggnadslovsfrågor och Pargas stads förnyade byggnadsordning, som trädde i kraft i slutet av år 2016. Föreningen har ordnat kurser och arbetsförevisningar om restaurering av gamla fönster, tillredning och användning av rödmyllefärg, bearbetning av sten samt frågestunder om byggnadsrenovering.

Vår förening sände år 2019 en begäran om prövning till Trafik- och kommunikationsverket Traficom beträffande Postens beslut att begränsa postutdelningen till en dag i veckan inom vissa postnummerområden i Åbolands skärgård, bl.a. Iniö. Som en följd av flera andra inkomna protester upphävdes Postens beslut och postutdelningen fortsatte fem dagar i veckan. Saken fastställdes slutligen i Åbo förvaltningsdomstol år 2021.

Utställningar

Föreningens största kulturella satsning har varit ett antal utställningar i allaktivitetshuset Snäckan.

  • 2008 ordnades utställningen ”Iniö – bortom fjärden. Fotografier från 1910- till 1960-talet” omfattande över 300 bilder och dessutom en separat avdelning som presenterade skärgårdskvinnan Hilma Eklunds liv. Utställningen har varit på turné i Korpo, Pargas, Houtskär och Åbo Akademi. Etnologiska institutionen vid Åbo Akademi förvarar bildmaterialet och använda det i forskning och undervisning.
  • 2012, utställningen ”Gamla föremål” med ett hundratal bruksföremål samt fotografier tagna de första åren på 1900-talet av Iniös dåvarande präst Erik August Göransson.
  • 2014, utställningen ”Inspirerad av Iniö” med verk av konstnärer med Iniöanknytning. Bildkonst, arkitektur, träslöjd och textilkonst var presenterade. Vid öppningen uppträdde prominenta finländska skådespelare med att läsa Henrik Tikkanens texter. Även Timo Sarpanevas vistelse i Iniö belystes. I anknytning till utställningen ordnades en akvarellkurs.
  • 2016 ställde fotograf Stefan Bremer ut den välbesökta utställningen ”Himmel och Hav”. Utställningen öppnades av akademiker Caj Bremer. I samband med utställningen förevisades den 30 år gamla filmen om Iniö, Över fjärden är himlen hög.
  • 2019, då föreningen fyllde 30 år utställningen ”Iniö – i tiden”. På utställningen presenterades föreningens och Iniös utveckling under de senaste 30 åren. Radio Iniö fick gott om utrymme, likaså trafiken under de senaste 100 åren. Filmen Byn lever visades.
  • 2021, utställningen ”Siivenlyöntejä taivaalla – Vingslag i skyn” med Hannu Vainiopekkas fotografier, som beskrev skyddet av havsörnarna och deras liv under olika årstider. Hannu Vainionpekka är medlem i WWF Finlands havsörnsarbetsgrupp.

Utställningarna har ordnats av föreningens medlemmar som frivilligt arbete. Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Pargas stad har bidragit med ekonomiskt stöd.

Musik

Föreningen har ordnat flera konserter med olika musiker, bl.a. Simon Carlander och Niklas Winter. Föreningen har varit i nära samarbete med Iniö Folk. På initiativ av vår förening och Iniö områdesnämnd utsåg Pargas stad år 2016 eldsjälen i Iniö Folk, Seppo Bruun till Årets fritidsboende i Pargas.

Utfärder

Hans Mecklin har organiserat guidade utfärder till. öar och byar i Iniö. Bybor har fungerat som guider. Under årens lopp har vi besökt Jumo, Keistiö, Åselholm, Norrby, Kolko och Söderby.

Inga-Lill Björklund har guidat rundvandringar på Iniö kyrkogård och berättat om iniöborna.

Föreningens tidning

År 2005 utkom en stencil, som fick heta Deltidsboaren – Osa-aika-asukas. Det var början till en medlemstidning. De följande åren blev Deltidsboaren redan en tryckt liten tidning med artiklar och fotografier. År 2009 då förening firade sin 20-åriga verksamhet, växte tidning i storlek och sidantal och namnet ändrades till INIÖiten. Den har utkommit med ett nummer varje år med undantag av åren 2012 – 2013, då en tidning inte publicerades. INIÖiten är nu en 40-sidig tidning i flerfärg, som skriver om aktuella frågor, hållbar utveckling och Iniös historia.

Massmedia

Föreningen har fört fram sina synpunkter i press, radio och television. Vi har uttalat oss om trafikfrågor, postutdelningen och vindkraftverken. Fotoutställningarna har fått mycket spaltutrymme. Radio Iniö har tyvärr tystnat. Föreningen meddelade om sitt intresse att aktivt hjälpa till för att få verksamheten igång. Tyvärr visade dock ingen fastbosatt iniöbo intresse för huvudredaktörskapet.

Hamnen i Norrby

Renoveringen av hamnen inleddes sommaren 2012. Föreningen satte sig noggrant in i planerna och skrev två utlåtanden, i vilka vi kom med väsentliga påpekanden ur användarsynpunkt.

Samarbete med övriga intressentgrupper

På Pargas f.d. stadsdirektör Folke Öhmans initiativ bildades efter kommunsammanslagningen år 2009 en deltidsboendekommitté med representanter för deltidsboende i Pargas alla kommundelar. Stadens administration representeras av stadsdirektören, stadsstyrelsens ordförande och stadens informatör. Redan innan deltidsboendekommittén bildades hade vi etablerat goda kontakter med deltidsboende i Korpo, Nagu och Houtskär. Vi har också varit representerade på föreningen Trygga Skärgårdsboendets seminarier. I augusti 2014 ordnades ett möte med Iniönämnden och beslöts att sådana möten skall arrangeras årligen.

Med Pro Iniö samarbetar vi regelbundet, bl.a. genom att ordna gemensamma evenemang och informera varandra i aktuella frågor.

Vår förening har också antagit Östersjöutmaningen och anslutit sig år 2020 till ett nätverk med över 300 organisationer, som arbetar för Östersjöns väl. Genom Östersjöutmaningen informerar vi kontinuerligt våra medlemmar vid olika evenemang och via tillgängliga informationskanaler om teman som berör en välmående havsmiljö, en ren och trygg trafik på sjön och ett aktivt Östersjömedborgarskap.

Vår förening är med i Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet, i synnerhet vad gäller naturens diversitet ja samhällets livskraft. Vår förening har två biosfärambassadörer.

Sök