Biosfärområdet är en arena föt att tillsammans främja och fira en hållbar utveckling

Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet bygger på samarbete och delaktighet. Unescos program för biosfärområden, som heter programmet för Människan och biosfären (MAB) har en ambitiös agenda att med hjälp av biosfärområden, bidra till en harmoni mellan människa och natur genom att människor medvetet agerar för en gemensam hållbar framtid på vår jord. Biosfärområdena fungerar som arenor för att tillsammans hitta de lokala lösningarna för globala utmaningar.

I Skärgårdshavets biosfärområde fokuserar man allt mer på hur man kan stödja delaktighet och samarbete. På våren 2022 var det igen för andra gången, ett ivrigt gång som avklarat biosfärkontorets arrangerade biosfärambassadörsutbilding och idag finns det en skara på 57 biosfärambasasdörer. Biosfärambassadörerna är i en mycket central roll för biosfärområdets kommunikation. Inte bara för att de hjälper med att göra biosfärområdet mera känt, utan också för att de visar att alla kan ha sin egen roll i biosfärområdet och i en hållbar utveckling av skärgården.

I november åkte ett gång av biosfärpartners och – ambassadörer på besök till Norra Karelens biosfärområde för att fira deras 30-års jubileum och bekanta sig med deras verksamhet. I Finland finns det bara två biosfärområden, som båda grundats på 90-talet och år 2024 är det vår tur att fira 30-års jubileum! Under besöket ordnades ett gemensamt forum för utveckling aav biosfärpartnersprogrammen tillsammans. I dag  har båda biösfärområdena rätt lika partnersprogram, där bode företag och orgaanisationer kan ansöka om 

att bli biösfärpartners genom att definiera sin egen roll och målsättningar för att bidra till en hållbar utveckling. Skärgårdshavet rätt nyl biosfärpartnersprogram har idag med 14 olika organisationer och företag. De varierar från stora universitet till mikroföretag. De två nyaste biosfärpartner är Storbåten Tacksamheten och Naawa Nature Awakening.

Under flera års tid har Skärgårdshavets  biosfärområde med olika samarbetspartner byggt upp ett pedagogiskt program kring miljöfrågor, hållbarhet, skärgårdskultur och -natur, som riktar sig till barn och unga. Denna helhet, som vi nu kallar Biosfärakademin, har byggts upp genom flera mindre projekt. Biosfärakademin är ett viktigt verktyg för att öka barn och ungas känsla av tillhörighet och handlingskraft. Vi har nu haft en fantastisk chans att utveckla biosfäråmrådets fostrande och bedagogiska verksamhet under tre år med bidrag från flera stiftelser. I nära samarbete med skolor och småbarnspedagogiken i Pargas stad, har vi arbetat för att biosfärområdet och hållbarhetsfrågor skall genomsyra verksamheten som en röd tråd. Vi vill öka kunskapen om skärgårdens natur och kultur och därmed fördjupa de ungas relation till naturen och närmiljön genom verksamhet som sker i samverkan mellan olika organisationer inom ramarna för Unescos program för biosfärområden. Vi ser även barn och unga, som vistas eller besöker skärgården, som en viktig målgrupp.

För övrigt ordnar biosfärkontoret många olika forum och seminarier om intressanta frågor för skärgården, såsom den årliga vinterträffen, som ordnas igen 3.3.3032 i Kasnäs, denna gång med temat Skärgårdens biologiska mångfald. Alla intresserade är välkomna att delta. Det finns många andra sätt att vara delaktig och sprida information om biosfärområdet.

 

I år, den 3. november, firade vi första gången den internationella dagen för biosfärområden. Den här gången genom att samla in foton av en ”vanlig dag i Skärgårdhavets biosfärområde”, sem sedan puplicerades på Facebook under hela biosfärområdesdagen. Alla skolor och enheter inom småbarnspedagogiken i båda biosfärområdeskommunerna, Pargas och Kimitoön, fick en liten hälsning från biosfärkontoret med pedagogiskt material om inre hållbarhet.

Ju fler som känner till Skärgårdshavet biosfärområde och vill delta på sätt eller annat, desto mer kan området dra nytta av Unesco-statusen för en hållbar utveckling av skärgården. Med de knappa resurser biosfärkontoret har är allt samarbete för meda synlighet välkommet!

Katja & Erika                                                                                                                                          Biosfärkontoret i Skärgårdscentrum Korpåström

www.biosfar.fi                                                                                                                                        info@biosfae.fi 

                                                                                                                                        
Sök